VOORJAARSNOTA 2016 (door Nico van Veen)

Hoe staan wij er financieel voor

De reserves van de gemeente zijn in 2015 met € 4,3 miljoen toegenomen en bedragen nu 78,7 miljoen 

Met een vaste buffer van 10 Miljoen een kleine 7 miljoen aan vrij besteedbare reserves voorwaar een resultaat waar wij allen trots op mogen zijn.

 

Houden wij de meerjarige begroting t/m 2020 tegen het licht dan worden de jaren 2017 en 2018 met verlies afgesloten.

Met de riante reservepositie in het achterhoofd kan de VVD zich vinden in de beslissing van het college om financieel door te pakken.

 

Toch blijven er altijd zaken welke beter kunnen of nadere toelichting verdienen

 

OV65+

 

Bij een BTW controle constateerde de fiscus een fout bij de BTW berekening grootboek OV 65+ en zoals bij de controle van grote bedrijven gebruikelijk wordt deze geëxtrapoleerd als zijnde een fout welke in de hele administratie voorkomt.

Het gevolg was een collegebrief waarin een naheffing van 750.000 Euro werd opgevoerd ten laste van het product OV65+

 

Om onrust bij de gebruikers weg te nemen had de VVD een betere toelichting in de Collegebrief op prijs gesteld.

De in de VJN geraamde 35.000 Euro voor BTW op gratis OV geeft een beter beeld van de werkelijke van de extra lasten uit BTW

 

Mientfabriek

 

De VVD vindt het een goede zaak om statushouders en andere belangstellenden hier een vak te laten leren.

De VVD vond het een slecht plan om 40, voornamelijk mannelijke statushouders, daar  7 dagen 24 uur voor circa 3 jaar in een kaasstolp te laten werken en wonen.

Wij betreuren de uitlatingen van de wethouder in de Pers dat de VVD door druk van bewoners van koers is gewijzigd.

Al bij de presentatie van dit plan hebben wij de wethouder op ons onoverkomelijk bezwaar gewezen, helaas was het aan dovemans oren gericht.

 

Rivium

 

De Thema-avond gaf een doorkijk naar de eigendomsverhoudingen.

Circa 84% van het eigendom is in handen van niet Capelse ondernemers en gelet op de leeftijd van de panden kan men bedenken dat de huidige eigenaren uit de reeds gerealiseerde huuropbrengsten hun financiële schaapjes al lang op het droge hebben. Nieuwe huurders heeft men liever in nieuwere panden dan in de oude panden welke voor veel geld gemoderniseerd moeten worden

Het college heeft hier niet veel mogelijkheden en wij moeten ons als Raad afvragen of dit geen doodlopende weg is.

De panden worden er niet jonger op en een aantal is rijp voor de sloop.

Ook in regionaal verband zal aan deze problematiek gewerkt moeten worden.

 

Chinareis

 

De VVD was- en is een groot voorstander van dit initiatief.

Op een snel resultaat mogen wij niet rekenen, maar op langere termijn moet er bij een goede zakelijke insteek revenuen komen.

Rivium zou daar van kunnen profiteren en misschien is het een idee dat, mocht een Chinese huurder worden binnen gehengeld,  de vastgoedeigenaar bijdraagt in de kosten van onze acquisitie

 

In de VJN 2016 wordt 1.677 Mio aan nieuw beleid voorgesteld.

De VVD steunt het college om ten laste van de Reserve Vrij besteedbaar daar door te pakken waar nodig is.

Constateer dat er uit deze post financiële verplichtingen voor max 2 jaar worden aangegaan en de tijd zal het leren of na deze 2 jaar de extra investeringen niet meer nodig zijn.

 

Leren met geld om te gaan

 

Wij vinden het starten van de pilot om mensen beter met geld te leren omgaan een prima zaak. Goede preventieve maatregel om de stijgende kosten op schuldhulpverlening en bewind voering te verminderen.  

 

Een zeperd

 

's-Gravenweg 325 is al jaren een nagel aan onze doodskist en gaat, incl de geplande renovatie, de Capellenaar 1.350Mio  kosten.

De geschatte opbrengst van 675K komt uit een glazen bol en met dit pand weet je het nooit.

Vraag aan de wethouder: Waarom financieel risico lopen; verkoop het pand in de huidige staat met bestemming, monument.

 

GRONDEXPLOITATIES

 

Gebiedsvisie centraal Capelle vergt een investering van 24,9 Mio.        De oplopende kapitaalslasten t/m 2022 begroot op 592K zijn hierin opgenomen.

Een plan wat past in het credo van dit college en de VVD steunt dit plan van harte.

 

SOCIALE INFRASTRUCTUUR

 

De VVD steunt het voorstel van het college om de beschikbare budgetten voor de Participatiewet, WMO en Jeugdwet te ontschotten en de reserves samen te voegen tot 1 Reserve Sociaal Domein

 

Wel maakt de VVD zich zorgen over de negatieve financiële ontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling JEUGDHULP Rijnmond daar wij als Raad hier met de rug tegen de muur staan en er weinig mogelijkheden voorhanden zijn om deze post in de hand te houden

 

Voor ruim 1.4 mio nieuw beleid in de Sociale infrastructuur

In deze hoek vallen deels de meevallers uit WMO maar wij moeten ons er van bewust zijn dat deze meevallers op termijn geen tegenvallers gaan worden.

 

Denken, durven, doen is het credo van dit college en de VVD voelt zich hier senang bij.

 

Programma 0 Bestuur

                       1 Belasting

                       2 Openbare Orde en Veiligheid

                       3 Buitenruimte Grijs

                       4 Buitenruimte Groen

                       5 EZ

                       6 Werk en Inkomen

                       7 Volkshuisvesting 

                       8 Ruimtelijke Ordening

                       9 Milieu

                      10 Grondexploitaties

                      11 Onderwijs

                      12 Sociale Infrastructuur

                      13 Cultuur

                      14 Sport en Recreatie

                      15 Financiën